Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 104

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.